Obchodní podmínky
1. ÚVODEM

1.1. Provozovatelem kurzů Algorithmics jsem já, Nina Pauzová, se sídlem Bubenečská 470/49, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ:09051881 a provozuji web cz.alg.academy (dále jen "web").

1.2. Poskytuji online i prezenční kurzy programování pro děti (dále jen "kurzy" ) a příměstské programovací tábory (dále jen "tábory") (kurzy a tábory dále také jako"služby "). Objednávkou služeb na webu nebo zvlášť uzavřenou smlouvou s vámijako rodiči nebo jinými zástupci dítěte (dále jen "student") dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mimoškolního vzdělávání dětí (dále jen "smlouva").

1.3. Tyto obchodní podmínky potom upravují naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě našeho smluvního vztahu.

1.4. Znění obchodních podmínek mám právo měnit či doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které jste obdrželi při uzavření smlouvy. Doporučujeme, abyste si jejich znění uložili nebo vytiskli.


2. O UŽIVATELSKÉM ÚČTU PŘI OBJEDNÁNÍ KURZU

2.1. Po uzavření smlouvy, nebo pokud nás požádáte o zkušební lekci, získáte přístup do uživatelského rozhraní (dále jen "váš účet"), kde najdete objednaný kurz.

2.2. Ve vašem účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto udržovat aktuální. Pokud mi nedáte vědět na e-mail o změně některých údajů, budu všechny vámi uvedené informace považovat za správné a aktuální.

2.3. Přístup do vašeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které vám
budou vygenerovány a zaslány na e-mailovou adresu.

2.4. Vezměte prosím na vědomí, že váš účet nebo mé služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu mého softwarového nebohardwarového vybavení nebo takového vybavení jiných osob.

2.5. Pokud porušíte tyto obchodní podmínky, obecně závazné předpisy, dobré mravy či práva třetích osob, případně bude-li k tomu důvodné podezření, mohu bezpředchozího upozornění pozastavit přístup do vašeho účtu nebo ho zrušit, a to bez nároku na náhradu škody.


3. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

3.1. Kurz či tábor si můžete objednat na webu nebo osobně potvrzením přihlášky. Před odesláním přihlášky si zkontrolujte své údaje či údaje studenta a případně jeopravte – podobu, v jaké údaje do přihlášky vyplníte, budu považovat za správnoua aktuální.

3.2. K naplnění účelu kurzu je potřeba, abyste měli k dispozici technické vybavení, které umožňuje otevřít lekce a účastnit se jich, v případě tábora pro studenty potřebnévybavení zajistím. Požadavky na vybavení vám budou sděleny vždy ve vztahu kekonkrétnímu kurzu.

3.3. Přihláška na kurz či tábor obsahuje zejména informace o vás, studentovi a o objednávané službě (dále jen "Objednávka" ). Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odesláním kliknutím na tlačítko „Odeslat" nebo potvrzením Objednávky na e-mailovou adresu vytvoříte Objednávku, jejíž přijetí vám potvrdím e-mailem, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce zasláním platebních instrukcí. V případě písemného vyplnění přihlášky bude Objednávka potvrzena písemně nebo e-mailem. Doručením mého potvrzovacího e-mailu nebo potvrzením písemné přihlášky se smlouva o poskytování služeb považuje za uzavřenou.

3.4. Pokud si objednáte kurz, bude vám zpřístupněn v podobě odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, zřízením přístupu k vašemu účtu, kde budou dostupné výukové materiály, a poskytováním online a prezenčních výukových lekcí v závislosti na zvoleném kurzu.

3.5. Vyhrazuji si právo kurz či tábor neotevřít či neuskutečnit v případě nenaplnění kapacity nebo odmítnout jakéhokoliv studenta, u něhož shledám poskytnutí mých služeb jako nevhodné nebo neúčelné. Dále mohu vyloučit z kurzu či účasti na táboře jakéhokoliv studenta, pokud se zpozdíte s platbou za danou službu o více než 5 dní nebo pokud student opakovaně narušuje průběh kurzu, nebo tábora, přestože jsem vás na takovou situaci e-mailem upozornila.


4. PODROBNOSTI KE KURZU

4.1. Podrobnosti o zvolené variantě a termínu kurzu jsou uvedeny v Objednávce.

4.2. Po vašem úspěšném přihlášení vám poskytnu potřebné materiály a informace o podrobném rozvrhu, harmonogramu či místě konání kurzu. Jakoukoliv změnu harmonogramu či rozvrhu hodin vám oznámím na e-mail uvedený v objednávce nejpozději 1 pracovní den předem. Prosím tedy, abyste mi poskytli e-mailovou adresu, na které jste aktivní, abych se s vámi v případě potřeby mohla spojit.

4.3. Ihned po zřízení uživatelského účtu prosím zkontrolujte jeho funkčnost a dostupnost a v případě jakýchkoliv nedostatků nebo vad mě kontaktujte na e-mail a co nejdříve to vyřešíme.

4.4. Upozorňuji, že je potřeba, abyste zajistili účast studenta v kurzu podle předem dohodnutého harmonogramu. Pro zajištění kvality našich kurzů je nezbytné, aby se všichni studenti chovali přiměřeně svému věku a nerušili průběh kurzu.

4.5. Vezměte také na vědomí, že veškeré úkoly, které v rámci kurzu studenti vytvoří, mohou být zveřejněny i ostatním studentům stejného kurzu v rámci rozhraní vašeho účtu. Objednávkou tudíž dáváte svolení k jejich zveřejnění za účelem rozvoje schopností studentů.

4.6. Vyhrazuji si právo změnit potřebné podklady ke kurzu s ohledem na danou skupinu
studentů nebo vlastní potřeby, změnit harmonogram nebo rozvrh hodin s ohledem na státní svátky a jednotlivé dny před a po státních svátcích, případně z administrativních důvodů.

4.7. Za každým kurzem je mnoho práce mých i lektorů – není proto možné jakékoli materiály nebo informace dále šířit nebo umožnit užívat jiným osobám. Kurzů se může účastnit pouze student uvedený v Objednávce.

4.8. V případě prezenčních kurzů se zavazuji pečovat o studenty v rámci uzavřených prostor, kde výuka probíhá, a to po dobu trvání výuky kurzu. Nemohu však dohlížetna studenty v době před zahájením výuky kurzu, ani po ní. Pokud student vyžaduje jakoukoli zvláštní péči (stravu, léky, apod.), máte povinnost mě na to vždy předem upozornit. V případě jakékoli mimořádné události budu informovat zástupce studenta uvedeného v Objednávce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Objednávce.

4.9. Účast na prezenčních kurzech není dovolena studentům s infekčním onemocněním. Studenti nejsou oprávněni na prezenční kurzy přinášet jakékoli nebezpečné předměty (zbraně, výbušniny, alkoholické a jiné návykové látky), zvířata nebo věci nepřiměřené hodnoty. Studenti jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škody třetím osobám.

4.10. Ustanovení tohoto článku (Podrobnosti ke kurzu) se přiměřeně použije také na
tábory.


5. PODROBNOSTI K TÁBORŮM

5.1. Podrobnosti o zvolené variantě či termínu tábora jsou uvedeny v Objednávce.

5.2. Po vašem úspěšném přihlášení na tábor vám elektronicky poskytnu dokument Táborový řád a potřebné informace o rozvrhu, harmonogramu či místě konání tábora včetně administrativních záležitostí, které se k účasti studenta na táboře vážou.

5.3. Před zahájením tábora se prosím spolu se studentem seznamte s Táborovým
řádem, který jste vy i student povinni po dobu konání tábora dodržovat.

5.4. Přestože tábor není zotavovací akcí ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a skládá se pouze z jednotlivých studijních dní bez možnosti přespání v místě tábora, usiluji o maximální péči o zdraví a bezpečnost studentů, a je proto z vaší strany nutné splnit několik povinností před zahájením daného termínu tábora.

5.5. Spolu s potvrzením objednávky vám elektronicky zašlu dokumenty - souhlas se
zpracováním osobních údajů, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o
bezinfekčnosti, které prosím vyplňte podle pokynů krátce před konáním tábora a
tyto dokumenty mi zašlete elektronicky na e-mail nebo doručte osobně při předání
studenta na první den konání tábora.

5.6. Pokud student užívá léky nebo trpí jakýmkoliv onemocněním (astma, cukrovka
apod.), jste povinni mi to písemně sdělit před započetím tábora a případně přiložit
rozpis léků a časů, kdy student lék užívá. Jste také povinni mi sdělit úplné a
pravdivé údaje o účastníkovi akce, které by mohly ovlivnit řádný průběh tábora, a to
nejen ohledně zdravotní způsobilosti, ale např. i o přítomnosti vší a hnidů.
V opačném případě mám právo před započetím tábora i v jeho průběhu odstoupit
od smlouvy a účast studenta na táboře bez nároku na vrácení peněz zrušit.

5.7. Vyhrazuji si právo před započetím tábora odmítnout jakéhokoliv studenta, u kterého
shledám jeho účast na táboře jako nevhodnou, neúčelnou nebo pro něj či ostatní
studenty nebezpečnou. V takovém případě vám vrátím plnou cenu tábora.

5.8. Vyhrazuji si právo studenta v průběhu trvání tábora vyloučit, pokud student nebude
dodržovat Táborový řád, pokyny vedoucích a dalších organizátorů tábora nebo
pokud svým chováním bude pro ostatní studenty nebezpečný, případně bude jinak
narušovat řádný průběh tábora. Vyloučit účastníka mohu také z důvodu podezření
na nemoc, úraz nebo z obavy ohrožení zdravotního stavu ostatních studentů. V
případě vyloučení studenta z tábora z důvodů podle tohoto odstavce nemáte nárok
na vrácení ceny tábora, hradíte případné náklady spojené s ukončením účasti
studenta a též případné sankce, které budu nucena hradit třetím stranám. Pokud
rozhodnu o vyloučení účastníka z akce, ihned vás o tom telefonicky informuji a
budete v takovém případě povinni zajistit odvoz účastníka z akce bez zbytečného
odkladu.

5.9. Každý studijní den tábora jste povinni studenta dopravit na místo konání tábora a
po jeho skončení ho zase odvézt. Pokud studenta z tábora nevyzvednete do
dohodnuté doby konce daného studijního dne uvedeného v Táborovém řádu,
zavazujete se uhradit veškeré náklady spojené s případným vznikem škody mně
takto způsobené a náklady související se zařízeným odvozem studenta k
zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.

5.10. Vyhrazuji si právo na provádění změn sjednaných služeb (zejména místa konání,
programu, obsazení organizátorského týmu či objektu tábora) v případě
neočekávaných okolností, které jsem nezpůsobila vlastní vinou nebo které mi brání
poskytnout služby podle sjednaných podmínek či údajů na tomto webu. O jakékoliv
změně bych vás samozřejmě informovala e-mailem.

5.11. V případě nemožnosti pořádání akce z důvodu vyšší moci (např. infekce bránící
konání nebo pokračování akce, přírodní vlivy či katastrofy, epidemie či pandemie
apod.) jsem oprávněna akci nepořádat nebo ji předčasně ukončit. Pokud do
smluvního vztahu se mnou nevstupujete jako spotřebitel, ztrácíte tím nárok na
vrácení ceny služeb.

5.12. Kdykoliv před započetím tábora máte právo objednávku zrušit, a to písemně na
e-mailovou adresu prague@algorithmicschool.com , nebo na výše uvedenou adresu
sídla a za níže uvedených storno podmínek. Za zrušení se považuje okamžik
doručení oznámení o zrušení vaší objednávky.

5.13. Z administrativních a organizačních důvodů jsem nucena účtovat stornovací
poplatky (poplatky účtované k vaší tíži) při vašem zrušení přihlášky studenta na
tábor nebo v případě zrušení účasti v důsledku řádného neuhrazení ceny tábora ani
v dodatečném termínu, a to ve výši:

● 0 % z ceny tábora při zrušení účasti více než 21 kalendářních dní
přede dnem započetí akce;

● 30 % z ceny tábora při zrušení účasti 7 - 20 kalendářních dní přede
dnem započetí akce;

● 80 % z ceny tábora při zrušení účasti 4 - 6 kalendářních dní přede
dnem započetí akce;

● 100 % z ceny tábora při zrušení účasti 3 a méně dní přede dnem
započetí akce.

5.14. V ceně tábora je zahrnuto běžné úrazové pojištění pro studenty dle smluvních
podmínek mezi mnou a pojišťovnou. Podmínky pojištění jsou k nalezení na našich
stránkách. V ceně tábora naopak není zahrnuto pojištění proti storno poplatkům
nebo jiný druh pojištění.

5.15. Doporučuji studentům nevozit na tábor drahou elektroniku nebo jiné cennosti,
technické vybavení (vyjma mobilních telefonů, kterými prosím studenty na tábor
vybavte) bude k dispozici v místě konání tábora.

5.16. Protože je pro mě na prvním místě bezpečí všech studentů i snaha zamezit pohybu
cizích lidí po prostorech tábora, je pobyt v místě tábora po dobu studijního dne
všem osobám vyjma studentů a organizátorů tábora zakázán. To platí i pro rodiče,
kteří se chtějí výuky zúčastnit, případně čekat na skončení daného studijního dne,
než si studenta vyzvednou. K návštěvám rodičů slouží předem oznámené dny
určené pro prezentaci práce studentů.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena služeb je uvedena v Objednávce. Pokud se nedohodneme jinak, nemá
docházka studenta jakýkoli vliv na cenu služeb. Cena kurzu je hrazena v podobě
měsíčních poplatků, není-li v Objednávce uvedeno jinak. Cena tábora se hradí
předem a v celé částce najednou.

6.2. V případě, že cenu tábora hradí váš zaměstnavatel, vyplňte již v přihlašovacím
formuláři fakturační údaje zaměstnavatele. O dalším postupu vás budeme
informovat e-mailem.

6.3. Měsíční poplatky za kurz či cenu tábora můžete hradit následujícími způsoby:

● bezhotovostně převodem na účet č. 1031819064/6100 vedený u Equa bank.

6.4. Budete-li služby hradit bezhotovostně převodem, uhraďte měsíční poplatek či cenu
tábora vždy společně s uvedením variabilního symbolu platby, který vám zašlu na
e-mail, a to nejpozději v den splatnosti uvedený v Objednávce. . V případě
bezhotovostní platby je váš závazek splatit cenu služeb splněn okamžikem připsání
příslušné částky na můj výše uvedený účet.

6.5. V případě kurzu není mou povinností zpřístupnit vám ho dříve, než uhradíte
sjednanou cenu. Pokud by ke zpřístupnění služeb došlo před zaplacením a v době
splatnosti nedošlo z vaší strany k úhradě ceny, mohu vám zneplatnit přístupové
údaje do vašeho účtu.

6.6. Po uhrazení ceny služeb vám vystavím daňový doklad – fakturu, kterou vám pošlu
na e-mailovou adresu. Faktura bude splňovat požadavky daňových a účetních
předpisů. Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního
vztahu výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

7.2. Jako spotřebitelé máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14
dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. V případě kurzu vám bude zaplacená
cena kurzu vrácena zpět. Nicméně vezměte na vědomí, že není možné odstoupit
od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby
poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný
souhlas považuji, pokud se společně domluvíme na termínu zahájení kurzu, který
bude naplánován do 14 dní ode dne, kdy odešlu potvrzovací e-mail). Po zahájení
kurzu je cena kurzu nevratná.

7.3. V případě tábora prosím vezměte na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy
uzavřené na internetu do 14 dnů od jejího uzavření, pokud se jedná o využití volného času (tedy tábora) v předem určeném termínu. Pokud budete chtít účast studenta na táboře zrušit, bude se zrušení řídit výše uvedenými storno podmínkami.

7.4. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je
přílohou těchto podmínek.


8. UKONČENÍ KURZU

8.1. Máte možnost kdykoli se rozhodnout v kurzu dále nepokračovat a smlouvu
vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď nám prosím oznamte na adresu
prague@algorithmicschool.com. Smlouva zanikne posledního dne v měsíci, ve
kterém nám výpověď oznámíte.

8.2. Ukončení smlouvy nemá vliv na povinnost uhradit veškeré měsíční platby za dobu
trvání smlouvy.


9. CO KDYŽ ZAKOUPENÉ SLUŽBY BUDOU MÍT VADU?

9.1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou
neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně
v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny.

9.2. Vezměte ale na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá
služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

9.3. Reklamaci mých služeb, prosím, uplatněte na e-mail:
prague@algorithmicschool.com nebo na telefonní číslo: +420 602 486 438.

9.4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:

● vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

● prokázání poskytnutí služby.

9.5. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího
uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.

9.6. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.


10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste
oprávněni se obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz).
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh
(spotřebitele), a to v případě, že se se mnou spor nepodařilo (pokud se týká
poskytování mých služeb) vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u mě (pokud se
týká poskytování mých služeb) poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení
sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Podrobnosti o zpracování osobních údajů studentů jsou uvedeny na našem webu
cz.alg.academy.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým
právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy.

12.2. Veškerý digitální obsah, který vám či studentům poskytuji já v rámci zpřístupnění
kurzu nebo pořádání tábora nebo který vám bude zpřístupněn jinými studenty, je
chráněn autorským právem a můžete ho užívat pouze pro osobní potřebu. Bez
mého předchozího souhlasu tento obsah není možné dále šířit, rozmnožovat,
prodávat nebo jinak komerčně užívat. V případě porušení tohoto zákazu mám
právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody. Současně neodpovídám za
výsledky využití informací a postupů, které si během mých kurzů či tábora osvojíte
vy nebo studenti. Přesto vám přeji, aby pro vaše děti byly kurzy maximálně
přínosné a vyrostli vám doma šikovní IT profíci.

12.3. Kdykoliv mě můžete kontaktovat na:

● e-mailu: prague@algorithmicschool.com

● nebo telefonu: +420 602 486 438


13. PŘÍLOHY

13.1
Formulář pro odstoupení od smlouvy - pdf.

V Praze dne 1.9.2020
Máte-li jakékoli dotazy či připomínky, napište nám na prague@algorithmicschool.com
nebo volejte +420 602 486 438
Zůstaň připojen:
Nina Pauzová, Bubenečská 470/49
160 00, Praha 6 - Bubeneč
IČ: 09051881, DIČ: CZ7962190313